מערכת סולארית בינונית עד 5MW

גודלו של מתקן פוטו-וולטאי בינוני מוגדר מ 51kWp ועד 5mWp.

עיקרי ההחלטה

מערכת סולארית בינונית עד 5MW רשות החשמל פרסמה את התקנות (אמות המידה) להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בינוניים, שבתוך 5 שנים יספקו עוד כ-300 מגה-ואט חשמל. חברת החשמל תהייה מחויבת לחבר כל מתקן לרשת החשמל. עלויות החיבור מעבר לעלויות חיבור נורמטיביות יחולו על היצרן עצמו.

ניתן להקים חוות סולאריות אלה על גגות מבנים בהיתר, קרקעות שיעודן תעשייה, מאגרי מיים וביוב, ואדמות שלא ניתן לחפור בהן.

התעריף

התעריף נקבע ברשות לשירותים ציבוריים חשמל, על פי עלויות ופרמטרים נורמטיביים של מתקנים אלו. התעריף בנקודת הפתיחה הוא 1.49 ש"ח, ויופחת החל משנת 2011 בשיעור של כ- 5%.

התהליך

למעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע, אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת הסולארית מהרשויות המתאימות. תהליך זה אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים.
לצורך קבלת רישיון מותנה, יצטרך היזם לעמוד בתנאי סף שכוללים בין היתר: זיקה לקרקע והתחייבות להעמדת הון עצמי בהיקף של 20% מעלות ההשקעה. 

במאמר בעיתון הארץ  טוען  פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים וסביבה באוניברסיטת תל אביב "יש לתמחר את הקרקעות לא על פי שוויין לצרכי בנייה, אלא על פי שוויין הסביבתי. לכן, עדיף לנצל שטחים שאין להם שימוש אחר – כגון מאגרי מים וביוב – לקרותם בתאים פוטו-וולטאיים (התקן סולארי להפקת אנרגיה חשמלית על ידי קליטת קרינה מהשמש), ולהפיק כמויות אדירות של חשמל.

מערכת סולארית | GreenTops
מערכת סולארית בינונית