היתרי בנייה והיכן מותר להתקין מערכת סולארית

מאת:
שאול ששון – אדריכל GreenTops מערכות

מדי יום צוות GreenTops מערכות מקבל פניות מלקוחות הרוצים להתקין מערכת סולארית, במקומות שונים: על גגות, על קרקעות, חממות, פרגולות, על מבנים מסוגים שונים.

אחת השאלות הראשונות שצוות GreenTops מערכות שואל את לקוחותיו: " האם למבנה שברשותך היתר בנייה? האם לקרקע ייעוד חקלאי או תעשייתי?"

אמנם GreenTops מערכות דואגת לקבלת היתר מהרשויות למערכת הסולארית, אך אחד מתנאי הסף שהרשויות דורשות: שהמבנה עליו תוקם המערכת הסולארית יהיה מבנה בהיתר, שחווה סולארית תוקם על קרקע תעשייתית וכו'.

הנה דוגמא לפניות שונות (בסוף המאמר דוגמאות נוספות לפניות, שאלות ותשובות) :
"ברשותי בית קרקע, אני רוצה מערכת סולארית שתשמש גם כפרגולה"..
"ברשותי דונמים רבים של קרקע חקלאית, ברצוני להקים מערכת לייצור חשמל סולארי, ואפילו חווה סולארית מותקנת על קרקע"..
"ברשותי סככה חקלאית ישנה, לול שנבנה לפני ארבעים שנה"..
וצוות מערכות נאלץ לענות לעיתים: " לא ניתן, צריך היתר, צריך שינוי יעוד".. ומסבירים את התהליך והתקנות השונות.
במאמר זה ננסה לתת תשובות ולהסביר בהרחבה את נושא היתרי הבנייה, את סוגיית סוגי הקרקע השונים, כגון קרקע חקלאית, תעשייתית, פרטית השונים עליהם רוצים להתקין מערכת סולארית אחת, או חווה לייצור חשמל סולארי, מי זכאי לפטור מהיתר, מה קבע משרד הפנים, ומה מנהל מקרקעי ישראל.

תנאי סף להיתר בנייה להקמת מערכת סולארית: היתר בנייה קיים למבנה עליו תוקם המערכת

כותב עו"ד דן הלפרט במאמרו "היתר בניה – המדריך השלם" שפורסם באתר CivilEng:

"מדוע בכלל יש צורך בהיתר בניה?
המחוקק לא חפץ בפלישת המדינה לגדרי ד` אמותיו של אדם ובהתערבות בנעשה בתוך כותלי ביתו, אלא חפץ שלא תגבר הצפיפות בבית המגורים ולא תפגע נוחות השכנים ואיכות חייהם כתוצאה משימוש יתר במעלית, בחדרי המדרגות, בחניות, וכתוצאה מרעש ולכן נקבע ככלל כי יש חובה לקבל היתר בניה כמעט לכל בניה.

מתי צריך היתר בניה?
החוק מחייב לקבל רישיון לביצוע פעולות שונות במקרקעין. נדרש היתר בניה לשם הקמת כל בניין, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו. לדברי עו"ד הלפרט החוק מחייב אישור גם במקרה בו רוצים להרוס מבנה קיים.

ומהו "בניין" המצריך היתר בניה?
המונח "בניין" הוגדר בחוק באופן רחב ביותר: נקבע ש"בניין" הוא כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, וכל חלק של מבנה שכזה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע כולל קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל.

בתי המשפט פרשו את המונח "בניין" באופן רחב במהלך השנים. בין היתר נקבע על ידי בתי המשפט כי יש צורך בקבלת היתר בניה גם במקרים הבאים : הצבת ויטרינה בחלל פתח של חנות שנועדה לסגור אותו פתח ואותו חלל, וליצור מעין קיר מזכוכית בחזית הבניין, מהווה "בניין" הדורש היתר בניה, ואין הבדל מבחינת הייעוד והמטרה וטיב הפעולה בין יצירת קיר חיצוני בחזית הבניין, כשהוא עשוי זכוכית, ובין סגירת פתח החנות על ידי בניית קיר מחומר אחר, כגון אבנים או בלוקים. גם זו וגם זו עבודות בניה הן.

בניית יציע עץ המתנשא מעל רצפת חנות שאינו מחובר לבנין החנות והמשמש מקום עמידה לבני אדם. הצבת קרון רכבת משומש, ללא גלגליו, באופן קבוע, על מנת שהקרון ישמש כמסעדה. סככה שהוצבה על גלגלים. הנחת משטח פח על רצפה כשעליו מונח מיכל סולר ללא חיבור לקרקע. אוהל מתנפח המקרה בעונת החורף בריכת שחיה בשטח פתוח בתוך בית מלון הוא `בנין` הטעון היתר, הגם שבחלוף החורף מוסר האוהל והיה כלא היה, ושוב מותקן בבוא החורף. הצבת קרונית (קרוון) המשמשת למשרד שיש בה גלגלי גומי וניתן לגרור אותה ממקום למקום.

בתי המשפט קבעו, כי בניה תיראה, או לא תיראה, כ"מבנה" או כ"בניין", לפי מבחן השכל הישר או ההיגיון הבריא של חיי המציאות.

איך מקבלים היתר?
מבקש ההיתר יגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט שיהיו חתומים על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין, האחראי לביצוע השלד, בעל הזכות בנכס, האחראי לביקורת. לבקשה יצורפו בנוסף, מפות, תשריט ותוכניות בניה וישולמו האגרות הנדרשות

למי מגישים את הבקשה להיתר?
הבקשה להיתר מוגשת לרשות הרישוי המקומית שמענה ברשות המקומית. רשות הרישוי המקומית לא תיתן את ההיתר, אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדה מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות הנוגעות למקום המקרקעין לגביו מבוקש ההיתר ולתקנות אחרות לפי חוק התכנון והבניה.

מה הסנקציות המוטלות בגין בניה ללא היתר?
ככלל, על פי החוק המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר, דינו – קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

בנוסף, רשאי בית המשפט לצוות שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנאשם או על ידי הועדה המקומית תוך חיוב הנאשם בהוצאות הביצוע. בית המשפט רשאי עוד, לתת צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי".

היתר בנייה למערכת הסולארית
הליך זה מבוצע ע"י צוות GreenTops מערכות, היתר זה נקרא היתר לעבודה מצומצמת, ההליך עצמו קצר יותר והרשויות באות לקראת מי שמבקש להקים מערכות סולאריות. בלשון התקנות – הקמת מתקן פוטו וולטאי (פוטו-אור, וולט-חשמל). בהליך הגשת הבקשה אדריכל GreenTops מערכות בודק מהו היתר הבנייה שניתן למבנה. לפי ההיתר הקיים GreenTops מערכות מכינה תכנית הצבה, וממקמת בשרטוט את המערכת הסולארית על גג המבנה שקיים בהיתר. הבקשה לעבודה מצומצמת, הנקראת "גרמושקה" בלשון העם (אקורדיון ברוסית- בגלל צורת הקיפול של הנייר). בהגשה זו מציגים את תכנית הגג יחד עם חתכים וחזיתות מתאימים ובהם מופיעה המערכת הסולארית.

מנהל מקרקעי ישראל – פטור מבקשת היתר
יש לך היתר בנייה למבנה? מנהל מקרקעי ישראל החליט שאין צורך גם בקבלת היתר מהמנהל – ונתן פטור מבקשת היתר להקמת מערכת סולארית על מבנה, לחצו על התמונה לצפייה בהחלטת המנהל:

ייצרן חשמל סולארי בינוני – חווה סולארית
מערכת סולארית גדולה המותקנת על קרקע, (ולא על גג מבנה). למעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע, אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת מהרשויות. תהליך זה מורכב הרבה יותר, אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים.
בקרוב יסתיים תהליך השימוע, יפורסמו ויכנסו לתוקף התקנות החדשות, הנקראות בשפה המקצועית "אמות המידה".
חברת GreenTops מערכות כבר מטפלת בימים אלו בפניות של לקוחות המעוניינים בהקמת חוות סולאריות ולהיות יצרנים בינוניים. בקרוב יעלה דף חדש באתר, ובו מידע נרחב בנושא זה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו, ונודיעכם כשיפורסמו התקנות.

פניות, שאלות ותשובות לדוגמא:

"ברשותי ביית קרקע, אני רוצה מערכת סולארית שתשמש גם כפרגולה"
תשובה:
קירוי פרגולה מוגדר כקירוי חלקי ולא מלא של המשטח המקרה. מערכת סולרית מקרה את מה שמתחתיה וקשה לקיים את התנאים שמגדיר החוק לפרגולה. ישנן רשיות שהתרו שימוש ביריעות פוטו וולטאיות כקירוי לפרגולה. אנו תקווה שהרשיות יקלו בנושא קירוי פרגולות – אולם יש לזכור שזוית הטייה נכונה למערכת תפגע בצורת הפרגולה.

"ברשותי דונמים רבים של קרקע חקלאית, ברצוני להקים מערכת ואפילו חווה סולארית על הקרקע"
תשובה:
כאמור אישור קרקע חקלאית לייעוד של ייצור חשמל "יצרן בינוני", הינו הליך שייקח זמן רב.

"ברשותי סככה חקלאית ישנה, לול שנבנה לפני ארבעים שנה, מה עושים?"
תשובה:
בשלב ראשון, יש לבדוק ברשות המקומית באם יש לסככה היתר בנייה.
במידה ואין, יש הפונים לרשויות ומבקשים "היתר בנייה בדיעבד" למבנה.
לאחר קבלת היתר הבנייה, ניתן להתחיל בקבלת היתר לעבודה מצומצמת להקמת מערכת פוטו וולטאית.

פאנל סולארי , פאנלים סולאריים

אנחנו כאן בשבילכם, כתבו אלינו עכשיו!

לפרטים ומידע נוסף חייגו אלינו עכשיו: 077-4460280 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אנחנו כאן בשבילכם, כתבו אלינו עכשיו!

לפרטים ומידע נוסף חייגו אלינו עכשיו: 077-4460280 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן